ईशान किशन| ड्रेसिंग रूम पीओटीएम| मुंबई इंडियन्स

"हाच वेग कायम ठेवूया"!

आपला ड्रेसिंग रूम पीओटीएम ईशान अगदी बरोबर सांगतोय.